مالیات بر حقوق, مالیاتی, مقالات

مالیات حقوق و تبصره‌های آن

مالیات حقوق/maliat hoqoq

مالیات حقوق چیست؟

طبق ماده 82- درآمدی که شخص حقیقی در حضور شخص دیگر در برابر ارائه نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت به صورت نقد یا غیر نقد محاسبه نماید، مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‌باشد.

تبصره- درآمد حقوقی که در زمان ماموریت خارج از کشور از منابع ایرانی به شخص ارائه گردد مشمول مالیات بردرآمد می‌باشد.

طبق ماده 83- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتند از:‌

حقوق و مزایای مربوط به شغل از جمله مستمر و یا غیر مستمر پیش از وضع کسور و بعد از کسر معافیت های تعیین شده

در این قانون
تبصره- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق شامل موارد زیر محاسبه می‌گردد:

1- مسکن با اثاثیه معادل 25% و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی در ماه بعد از وضع وجوهی که از این جهت از حقوق کارمند کاهش میابد.

2- اتومبیل اختصاصی با راننده 10% و بدون راننده 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه بعد از کسر وجوهی که از این جهت از حقوق کارمند کاهش میابد.

3- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق است.

طبق ماده 84

تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق تمامی حقوق بگیران اعم از کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

بر اساس ماده 85

هزینه مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1370

بعد از کسر معافیت های تعیین در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد مابقی حقوق بگیران بعد از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ 42000000 ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به هزینه های تعیین شده در ماده 131 این قانون خواهد بود.

بر اساس ماده 86

پرداخت کنندگان حقوق در زمان هر پرداخت موظفند مالیات متعلق را بر اساس مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر نموده و در مدت 30روز ضمن ارائه فهرستی با مضمون نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مقدار آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را انجام دهند.

طبق ماده 87

اضافه پرداختی برای مالیات بردرآمد حقوق بر اساس قانون این ماده تعیین گشته و مشروط بر این که پس از انقضای تیرماه سال بعد تا انتهای آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر، از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبات قرار گیرد.

بر اساس ماده 88

اموری که اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت گردد.

حقوق بگیران موظفند طی 30 روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات تعلق یافته را بر اساس قانون این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود بپردازند.

تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوطه را به حقوق دریافتی خود به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

طبق ماده 89

صادر نمودن پروانه خروج از کشور جهت اتباع خارجی به غیر از اشخاصی که بر اساس قانون این ماده از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی مدیران اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با مدیران اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی می‌باشد.

طبق ماده 90

در اموری که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات تعلق یافته را در موعد تعیین شده پرداخت نکنند

یا کمتر از مقدار واقعی بپردازند،اداره امور مالیاتی محل فعالیت حقوق بگیران، در مورد مشمولان تبصره ماده 82 این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق موظفند مالیات تعلق یافته را به اضافه جرائم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند

به موجب برگ تشخیص با رعایت زمان تعیین در ماده 157 این قانون محاسبه نماید.

حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون جاری خواهد بود.

درآمدهای حقوق بر اساس ماده 91

1- کارفرمایان و ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و اعضای هیات های نمایندگی خارجی
نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت اتباع خود به شرط معامله متقابل و همچنین مدیران و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و مجموعه های تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مجموعه های مذبور در صورتی که تابع جمهوری اسلامی نباشند.
2- مدیران و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مجموعه های فرهنگی خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از اتباع خود به شرط معامله متقابل را شامل می‌شود.
3- کارشناس های خارجی که با قبول دولت جمهوری اسلامی از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی خارجی و یا مجموعه های بین المللی به ایران اعزام می‌شوند
نسبت به حقوق دریافتی آنها از اتباع یا موسسات بین المللی ذکر می‌شود.
4- کارگران محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی
در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که دارای تابعیت ایرانی نباشند
به شرط معامله متقابل نیز جزو این درآمد است.
5- حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری، پایان خدمت، جرائم اخراج، بازخرید خدمت، وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی بهره مند نشده
که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌گردد.
6- هزینه سفر مربوط به شغل دارایی درآمد حقوق است.
7- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه برای استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
8- حاصل وجوه از بیمه برای جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن شامل می‌گردد.
9- عیدی سالانه جمعا معادل 1/12 میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون است.
10- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی در اختیار ماموران کشوری گذاشته می‌شود.
11- وجهی که مدیر برای هزینه معالجه کارکنان خود به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته می‌پردازد.
12- مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل 2/12 معافیت موضوع ماده 84 این قانون می‌شود.
13- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح دولت ایران از نظامی و انتظامی
مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
بر اساس ماده 92- 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
بر اساس فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می‌گردد.

مالیات حقوق دارایی

مالیاتی که دارای پایه و منابع مالیاتی دارایی یا ثروت دارنده ملک باشد یا به عبارتی، بر آن چه دارنده از پیش به دست آورده و نگهداری نموده است را مالیات دارایی می‌گویند.

این مالیات معمولا به عنوان مکانیزمی جهت تعدیل ثروت به کار گرفته می‌شود

و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد که اختلاف بسیاری در دارایی و ثروت اشخاص آن جامعه وجود داشته باشد.

امروزه در اغلب کشور ها، مالیات بر دارایی به عنوان قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح می‌گردد

و در این حیطه مالیات های مختلف با اهداف متفاوتی مشخص می‌گردند.

بر اساس طبقه بندی مالیاتی بین المللی، مالیات بر دارایی شامل مالیات مکرر بر دارایی غیر منقول، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر املاک، ارث، مالیات بر معاملات مالی و سرمایه ای، مشمول انتقال چک و اوراق بهادار یا فروش دارایی غیر منقول و سایر مالیات های مکرر یا نا مکرر بر دارایی می‌باشد.

مالیات حقوق ایثارگران

طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات مستقیم که تعیین شده:

ماده 91 – درآمدهای حقوق شامل موارد زیر از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

طبق بند 13 درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح دولت ایران از جمله نظامی و انتظامی، مشمولان

قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف بوده

و بر اساس ماده 56 لایحه جامع خدمات رسانی به

ایثارگران شاهد، جانبازان، آزادگان از پرداخت 100% مالیات حقوق و فوق العاده شغل

و سایر فوق العاده ها از جمله مستمر و غیر مستمر معاف محسوب می‌شوند.

بر اساس ماده 56 – 100% حقوق و فوق العاده شغل و سایر آنها از جمله مستمر

و غیر مستمر شاهد، جانبازان، آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

مالیات حقوق سال 98 چقدر تعیین شده است؟

بر اساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم

مانند قانون بودجه سال 97، بالغ بر 276 میلیون ریال معادل 26میلیون و 600 هزار تومان در سال مقرر گشته است.

در تمامی سال ها یکی از مباحثی که در بسته دخل و خرج بودجه سال 98 بررسی و تعیین می‌گردد

مربوط به میزان معافین مالیاتی حقوق پرسنل و کارگران می‌باشد.

معافیت مالیاتی مستقیم با معشیت اشخاص در ارتباط بوده و سقف این معافیت می‌تواند

بخشی از کاهش قدرت خرید و معشیت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

امروزه به دلیل نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر به زعم از کارشناس های قدرت خرید مردم به 1/3 پیش از نوسانات کاهش یافته،

به همین علت دولت ناچار است برای جبران و حمایت از اقشار کم درآمد بسته حمایتی در نظر بگیرد.

بر اساس قانون وضع شده پرسنلان و کارگرانی که کمتر از 3 میلیون تومان درآمد دارند،

شامل بسته حمایتی می‌شوند، بنابراین این موضوع با ثابت ماندن میزان معافیت مالیاتی در تناقض می‌باشد

و احتمالا نمایندگان مجلس، آن را در بررسی های صحن مجلس و کمیسیون های تخصصی افزایش داده

تا قسمتی از قدرت خرید از دست رفته از این طریق جبران شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری مالیات حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی و خصوصی

جمعا 5 هزار میلیارد تومان شده و بر اساس برآورد تا پایان سال به 10 هزار میلیارد تومان خواهد رسید

که این مقدار نسبت به کل درآمد مالیاتی سال آینده کمتر از 10% می‌باشد.

سیستم الکترونیکی مالیات حقوق

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از کارها به طور اینترنتی انجام می‌شود

که در این میان سازمان امور مالیاتی جهت آسان تر شدن دریافت اطلاعات مالیات بردرآمد و حقوق و جلب رضایت مودیان محترم مالیاتی و همچنین کسر هزینه ها، نسبت به پیاده سازی سیستم مکانیزه مالیات حقوق، اقدام نموده است.

از این طریق شخص در ابتدا می‌تواند حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مربوط با آن را به طور فایل الکترونیکی در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ذخیره نموده

و این فایل از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار ما قرار می‌گیرد.

ارتباط با ما

کمک حسابدار ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی، پلمپ دفاتر قانونی، حسابداری، قانون کار، بیمه و… می‌باشد.

همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۲۶ و تلفن ثابت شهرستان ۹۰۹۹۰۷۱۲۰۹ تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *