آیا دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مجموعه های منحل شده امکان پذیر است؟

دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مجموعه های منحل شده

دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مجموعه های منحل شده چنانچه مجموعهی به هر علتی اعلام منحل شدن نموده و هیچ گونه فعالیتی نداشته با...

ادامه مطلب