دولت با معافیت بیمه ای و مالیاتی ، مدیران را در رونق حقوق پرسنلان یاری مینماید.

دولت با معافیت بیمه ای و مالیاتی ، مدیران را در رونق حقوق پرسنلان یاری مینماید.

دولت با معافیت بیمه ای و مالیاتی ، مدیران را در رونق حقوق پرسنلان یاری مینماید. یک کارشناس ارشد حوزه کار با ارزیابی دلیل عدم حضور مدیر...

ادامه مطلب