به چه کاللاهایی مالیات تعلق نم‌یگیرد؟

به چه کالاهایی مالیات تعلق نمیگیرد؟

به چه کالاهایی مالیات تعلق نمی‌گیرد؟ طبق قانون مالیاتی کشور کلیه کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند و بعضی از محصولات ...

ادامه مطلب